Protocol verantwoord handballen

Protocol verantwoord handballen

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan, Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven.

Per 17 augustus starten voor alle leden van W.H.C. de trainingen weer. Om zorg te dragen voor de veiligheid van onze leden en mensen in hun omgeving dient een ieder zich te houden aan dit protocol. Indien geen gehoor wordt gegeven aan dit protocol kan de deelname aan de trainingen en wedstrijden je worden ontzegt. We vertrouwen op een ieders verantwoordelijkheid in deze. Lees het protocol goed door en onze vraag aan ouders is om uw kinderen goed te instrueren als deze van huis gaan naar de sportlocatie.  

1. Algemene uitgangspunten

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • pas hygiëne toe;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • vermijd drukte;
 • het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

2. Je mag niet ‘samenkomen’ tenzij je

 • maatregelen treft waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, (ook voor sanitaire voorzieningen);
 • hygiënemaatregelen treft waarmee de verspreiding wordt tegengegaan;
 • maatregelen treft waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ervoor wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, TENZIJ het om uitzonderingen op die 1,5 m gaat

3. Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat, (tijdens trainingen en wedstrijden geldt de 1,5 meter regel dus niet)

Wij vragen jullie om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de algemene regels zoals hierboven beschreven.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • trainsters en leidsters zijn tijdens de trainingen en wedstrijden corona-coördinaten. Deze ziet toe op en spreekt aan op de gestelde maatregelen.
 • Voor trainers en leiders is Wouter Ros corona-aanspreekpunt
 • kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12. Advies blijft, douche thuis waar mogelijk.
 • wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;
 • voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat je als sporters, scheidsrechter en betrokken vrijwilliger klaar bent met je wedstrijd je telt als publiek, tenzij je de locatie verlaat;
 • voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers);
 • het aantal toeschouwers is inclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters);
 • geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.
 • Toeschouwers zijn alleen toegestaan tijdens wedstijden.
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training

bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,

(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk

of smaak;

 • spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;
 • Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er

richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron

en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De

GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie

en regio verschillen

 • De zaal dient enkele minuten voor de eindtijd verlaten te zijn.

4. Placeren

We vragen leden hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:

-volledige naam;
-datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
-e-mailadres;
-telefoonnummer;
-toestemming.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 4 weken bewaren en daarna vernietigen door de trainers of leiders;

Trainers/leiders noteren iedere training/wedstrijd wie aanwezig is deze gegevens zullen zij zorgvuldig bewaren (voorwaarde AVG), de uitkomst van een eventuele gezondheidscheck zal niet bewaard blijven. Voor aanvang van de geplande activiteit wordt er een gezondheidscheck gedaan bij leden. Waar nodig kunnen deze gegevens door het bestuur/TC van WHC bij de trainers/leiders opgevraagd worden.
Van tegenstanders wordt verwacht dat zij deze gegevens verstrekken aan de thuisspelende leidsters van het team. Speel je uit heb je de speler en leiders gegevens beschikbaar voor de tegenstanders.

Ook van scheidsrechters/spelleidsters/wedstrijdsecretariaat verwachten wij dat zij hun gegevens beschikbaar stellen voor bovenstaande. Van hen wordt verwacht dat zij deze gegevens doorgeven aan de leidsters van het thuisspelende team.

Een format voor het bijhouden en invullen van deze gegevens kunt u vinden in bijlage 1.


Na de wedstrijd of na de training

Na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines, kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden en denk hierbij aan de regels van eet- en drinkgelegenheden. Volg hierbij de instructies die staan aangegeven in de Marke.

In de Marke zijn op diverse locaties dispensers geplaatst. Er wordt van één ieder verwacht dat men bij binnenkomst handen desinfecteert. Middels Roll-up banners en de TV in het sportcafé worden mensen gewezen op de coronamaatregelen. Ook zijn er op diverse plekken extra spuitbussen met schoonmaakmiddel (desinfectie) aanwezig. Gebruikers dragen zorg voor het na gebruik schoonmaken van de gebruikte materialen/toestellen (incl. tafels en stoelen in de conferentiezaal).


Afdrukken   E-mailadres